• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Ceník

Právní služby v rámci generální praxe poskytuji za smluvní odměnu, kterou si s klienty vždy dohodnu ve smlouvě o poskytování právní služeb (mandátní smlouvě). Pokaždé se snažím, aby výše odměny za poskytované právní služby odrážela specifika daného případu co do jeho složitosti a náročnosti na řešení a současně aby byla pro klienta dostupná z hlediska jeho finančních možností.

Odměnu sjednávám s klienty jednak jako časovou odměnu, kdy časovou jednotkou je převážně jedna hodina poskytnutých právních služeb, jednak jako podílovou jako podíl na výsledku sporu. Podíl na výsledku sporu se pohybuje v rozmezí od 10 – 20 % z vymožené částky či jinak určeného výsledku sporu.

Výjimku tvoří případy, kdy jsem určen Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii k poskytování právních služeb za sníženou odměnu nebo bezplatně tak, jak v rozhodnutí o určení advokáta stanovila Česká advokátní komora. Dalším případem je ustanovení soudem pro zastupování v občanském soudním řízení či trestním řízení, kdy odměnu hradí ustanovenému advokátovi stát.