• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Právní služby

Trestní právo

Obhajoba obviněných v trestním řízení u všech druhů trestných činů jako zvolený obhájce. Výkon obhajoby jako ustanovený obhájce. Právní zastoupení poškozených trestným činem a důsledné uplatnění jejich nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.

Více informací

Občanské právo

Právní zastoupení v civilním soudním řízení sporném i nesporném před soudy ve všech stupních. Sepis veškerých druhů žalob a jiných podání k soudu. Vymáhání náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Zastupování ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení. Vypracování všech typů smluv dle individuálních požadavků klientů s akcentem na maximální ochranu nejlepších zájmů klientů. Vypracování návrhu na oddlužení.

Více informací

Obchodní právo

Poskytování právních služeb při založení obchodní společnosti. Převody obchodních podílů a akcií. Fúze a jiné formy přeměny obchodních společností. Sepis a posouzení obchodních smluv podle potřeb klientů. Ochrana proti nekalé soutěži a ochrana obchodní firmy. Ochrana hospodářské soutěže. Insolvenční právo a řešení úpadku podnikatele.

Více informací

Rodinné právo

Právní zastoupení v řízení o rozvod manželství. Návrhy na úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, zejména svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení rozsahu výživného k nezletilému dítěti. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými. Výživné mezi manžely a výživné mezi rozvedenými manžely. Příspěvek na výživu neprovdané matce. Společné jmění manželů a jeho vypořádání po zániku manželství. Řešení domácího násilí.

Více informací

Pracovní právo

Sepis a posouzení pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o provedení pracovní činnosti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Skončení pracovního poměru – výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru. Náhrada škody z pracovněprávních vztahů.

Více informací

Správní právo

Právní zastoupení ve správním řízení před správním orgánem na jednotlivých úsecích veřejné správy. Právní poradenství pro obce a kraje. Stavební řízení. Přestupkové řízení. Právní zastoupení ve správním soudnictví před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. Sepis správní žaloby a kasační stížnosti.

Více informací

Ústavní právo

Právní služby v oblasti základních lidských práv a svobod. Sepis ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci a ústavní stížnosti podané zastupitelstvem obce nebo kraje. Právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem. Sepis stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

Více informací

Směnečné právo

Posouzení platnosti směnky podle zákona směnečného a šekového. Uplatňování práv ze směnky u soudu. Sepis návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Zastupování v řízení o námitkách proti směnce u soudu. Sepis námitek proti směnce. Kvalifikované vypracování směnky.

Více informací

Právo nemovitostí

Sepis smluv vztahujících se k nemovitostem. Převody pozemků, rodinných domů, rekreačních chat a bytových jednotek. Smlouvy o zřízení služebnosti k nemovité věci. Zástavní smlouvy. Právo stavby. Prohlášení vlastníka jednotek. Smlouva o výstavbě. Návrhy na zápis vkladu věcných práv do katastru nemovitostí. Zastupování v řízení před katastrálním úřadem.

Více informací