• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Občanské právo

 • sepis jednotlivých typů smluv podle občanského zákoníku jako např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu, pacht, smlouva o půjčce, darovací smlouva, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o úschově a další typy smluv, jakož i těch smluv, které nejsou výslovně upraveny v občanském zákoníku,
 • ochrana osobnosti podle občanského zákoníku – posouzení jednotlivých případů zásahů do jednotlivých práv zahrnutých do úpravy ochrany osobnosti, jedná se zejména o právo na život, ochranu soukromí, rodinného života, ochranu jména, cti, důstojnosti, dobré pověsti, projevy osobní povahy, písemnosti osobní povahy, podobizny a další práva související s osobností člověka; právní zastoupení při uplatnění jednotlivých nároků z porušení jednotlivých práv spadajících pod ochranu osobnosti,
 • ochrana spotřebitele – posouzení jednotlivých ujednání ve spotřebitelských smlouvách z hlediska práv spotřebitele, uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží, odstoupení od smlouvy ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku, posouzení platnosti rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách, podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu a návrhu na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí podle rozhodčího nálezu,
 • ochrana vlastnického práva – podání vlastnických žalob na ochranu vlastnického práva, žaloba na určení vlastnického práva, uplatnění nároků podle tzv. sousedských práv, ochrana držby a posouzení vydržení,
 • podílové spoluvlastnictví – řešení sporů mezi podílovými spoluvlastníky, úprava správy společné věci, oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • správa cizího majetku včetně založení svěřenského fondu,
 • právo stavby, služebnosti a zástavní právo – smlouva o zřízení práva stavby na pozemku, smlouvy o zřízení služebnosti (věcná břemena, reálná břemena), posouzení rozsahu věcného břemene, žaloby na zřízení věcného břemene, žaloby na omezení nebo zrušení věcného břemene; smlouvy o zřízení zástavního práva k věci, návrh na uspokojení věřitele zpeněžením zástavy,
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy – posouzení povinnosti nahradit majetkovou újmu (škodu) obecně a také ve zvláštních skutkových podstatách v občanském zákoníku; povinnost odčinit nemajetkovou újmu na přirozených právech člověka, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení; škoda z provozu dopravních prostředků,
 • bezdůvodné obohacení – uplatnění nároků na vydání bezdůvodného obohacení v případech upravených občanským zákoníkem,
Zpět na právní služby